Protest in Cardiff Against Attacks on Benefit Claimaints

2nd January 2013

id75-upld20130102-x600-catc.png

Cardiff Against The Cuts is calling out all benefit claimaints, trade unionists, disabled activists and anticuts campaigners in the New Year.

People at the bottom are being scapegoated for the crimes of those at the top.

Billionaire bankers wrecked our economy. The world's biggest companies - including Google, Boots, Starbucks and Amazon - pay almost no tax. The richest 1000 people in Britain have enjoyed an increase in wealth since the recession began that would be enough to wipe out the deficit completely.

SO WHY IS IT BENEFIT CLAIMANTS THAT ARE SUPPOSED TO BE THE SCROUNGERS?

330,000 of Wales poorest people - including over 100,000 pensioners - will get another cut in their income next year if the government's plans to cut Council Tax benefit aren't defeated - this on top of soaring gas prices, real-terms cuts to benefits and wages and cyncial cuts to benefits to disabled people.

Fighting trade unions have promised strike action next year to defend their members against the government's attacks. Let's help organise other groups in society, like benefit claimants, that are being targetted and show them the support which exists in society. Come to the protest and help make a stand against this savage assault. Kick off 2013 with Cardiff Against The Cuts: let's make this the year we crushed Cameron and Clegg!

12:00 until 14:00, Saturday, 12 January 2013
Statue of Aneurin Bevan, Queen St, Cardiff

Facebook event: https://www.facebook.com/events/518506661516286/

- - -

Caerdydd yn Erbyn y Toriadau yn gwneud apêl i’r holl hawlwyr budd-daliadau, undebwyr llafur, ymgyrchwyr anabl ac ymgyrchwyr gwrth doriadau i ddod at ein gilydd yn y Flwyddyn Newydd.

Mae pobl ar y ris isaf yr ysgol yn cael eu gwneud yn fychod dihangol ar gyfer troseddau’r rhai ar y brig.

Mae ein heconomi wedi ei dinistrio gan fancwyr biliwnydd. Dyw cwmnïau mwyaf y byd - gan gynnwys Google, Boots, Starbucks ac Amazon - ddim yn talu trethi, neu’n talu’n brin iawn. Mae 1000 cyfoethocaf Prydain wedi mwynhau cynnydd mewn cyfoeth ers i'r dirwasgiad ddechrau, byddai hynny'n ddigon i ddileu diffyg yn gyfan gwbl.

PAM FOD HAWLWYR BUDD-DALIADAU’N CAEL EU LABELU I FOD YN “SCROUNGERS” FELLY?

Mae 330,000 o’r bobl dlotaf Cymru - gan gynnwys dros 100,000 o bensiynwyr - yn cael toriadau eraill yn eu hincwm y flwyddyn nesaf os na fydd cynlluniau'r llywodraeth i dorri budd-dal Treth Cyngor yn cael eu trechu – hyn oll ar ben brisiau nwy’n cynyddu’n sylweddol, termau real toriadau i fudd-daliadau a chyflogau a thoriadau sinigaidd i fudd-daliadau i bobl anabl.

Mae undebau llafur wedi addo i weithredu streic y flwyddyn nesaf i amddiffyn eu haelodau yn erbyn ymosodiadau’r llywodraeth. Gadewch i ni helpu i drefnu grwpiau eraill mewn cymdeithas, fel hawlwyr budd-daliadau, sy'n cael eu targedu ac yn dangos iddynt y gefnogaeth sy'n bodoli mewn cymdeithas. Dewch yn llu i'r protest a helpu i wneud safiad yn erbyn yr ymosodiad ffyrnig hwn.

Dechreuwch 2013 gyda Chaerdydd yn Erbyn Toriadau a gadewch i ni wneud eleni’r flwyddyn y byddwn ni’n malu Cameron a Clegg!

12:00 until 14:00, Saturday, 12 January 2013
Cerflun Aneurin Bevan, Heol y Frenhines, Caerdydd

Facebook event: https://www.facebook.com/events/518506661516286/
Upcoming Events
Editor Login