Amddiffyn Swyddi a Gwasanaethau Cyngor / Defend Council Jobs and Services

2nd February 2014

Defend Council Jobs and Services

Swansea Trades Council is proud to give our full support and backing to the City and County of Swansea UNISON branch in the campaign against council cuts.

Trades Council delegates call on all trade unionists locally and all users of council services to get behind the campaign to protect jobs and services.

Council workers are under threat of large numbers of job losses, outsourcing of work and changes to terms and conditions that, if implemented, could mean a devastating loss of income for, in many cases, already low-paid workers who have had a 4-year pay freeze.

The £45 million of cuts being proposed by the Council over the next 3 years, will also, if implemented, have a devastating effect on services, affecting everybody in Swansea. Care homes, day centres, Plantasia, Pennard Library, school crossing patrols are just some of the services under threat of the axe. Others, like leisure services, are being touted for out-sourcing, threatening poorer conditions for workers and a poorer service for users.

Recent announcements from councillors of postponements to some cuts are a confirmation that protest and pressure can have an effect in saving valued services and should encourage us to re-double our efforts. But while the Council remains determined on the same overall level of cuts, these announcements represent, at best, a limited reprieve for some services, while cuts to others continue.

The Trades Council calls on service users to unite with the Council workers that provide those services and get behind the following events called by the City and County of Swansea UNISON branch:

Tuesday, February 4, Guildhall, 4:30pm to 6:00pm Demonstration Against Council Cuts

Saturday, February 15, March & Rally Against Council Cuts. Assemble 11:00am to march to Castle Square for a rally at 12:00pm

Bring your union or campaign banners and demand councillors oppose cuts not implement them.

Ronnie Job,

Secretary, Swansea Trades Council

e-mail: swansea.tradescouncil@gmail.com or phone 07963 454041


Amddiffyn Swyddi a Gwasanaethau Cyngor

Mae Cyngor Undebau Llafur Abertawe yn falch i roi’n cefnogaeth lawn i gangen UNSAIN Cyngir Abertawe yn yr ymgyrch yn erbyn toriadau Cyngor.

 

Mae aelodau’r Cyngor Undebau Llafur yn galw ar bob undebwr llafur yn lleol a phawb sy’n defnyddio gwasanaethau’r Cyngor i gefnogi’r ymgyrch i amddiffyn swyddi a gwasanaethau.

 

Mae gweithwyr Cyngor o dan bygythiad o golli nifer fawr o swyddi, rhoi gwaith tu allan i’r Cyngor a newid amdoau a thelerau mewn ffordd â all arwain at colled sylweddol o incwm mewn llawer o achosion o weithwyr sy’n barod ar gyflog isel sydd wedi ei rhewi am bedair blynedd.

 

Bydd y toriadau werth £45miliwn sydd wedi ei awgrymu gan y Cyngor dros y tair blynedd nesaf, os ydynt yn cael eu gweithredu, yn cael effaith dinistriol ar wasanaethau, ac yn cael effaith ar bawb yn Abertawe. Cartefi gofal, canolfannau dydd, Plantasia, Llyfrgell Pennard, a phatrolau croesi ysgol yw rhai o’r gwasanaethau sy’n cael eu bygwth. Mae eraill, megis gwasanaethau hamdden, yn cael eu cynnig i’r sector preifat, yn bygwth gwaeth amodau i’r gweithwyr a gwasanaethau gwaeth i ddefnyddwyr.

 

Mae datganiadau diweddar gan Gynghorwyr yn gohirio rhai o’r toriadau yn cadarnhau bod protestio a phwyso yn gallu cael effaith wrth achub rhai gwasanaethau gwerthfawr a ddyle hynny’n calonogi ni i  ymdrechu’n galetach. Ond tra mae’r Cyngor yn aros yn benderfynol ar y lefel presennol o doriadau, mae’r datganiadau hyn yn cynrychioli ar y gorau seibiant i rai gwasanaethau tra mae toriadau i eraill yn mynd ymlaen.

 

Mae’r Cyngor Undebau Llafur yn annog defnyddwyr gwasanaethau i uno gyda gweithwyr y Cyngor sy’n rhoi’r gwasanaethau hyn ac i gefnogi’r digwyddiadau hyn sydd wedi eu trefnu gan cangen UNSAIN Cyngor Abertawe:

 

Dydd Mawrth Chwefror 4, Guildhall, 4:30pm i 6:00pm Gwrthdystiad yn erbyn Toriadau Cyngor

 

Dydd Sadwrn Chwefror 15, Gorymdaith a Rali yn erbyn Toriadau Cyngor. Ymgynnull 11:00am i deithio i Sgwar y Castell am rali 12:00pm

 

Dewch â’ch baneri undeb neu ymgyrch a mynnwch bod cynghorwyr yn brwydro yn erbyn y toriadau yn hytrach na’u gweithredu.

 

Ronnie Job,

Ysgrifennyd, Cyngor Undebau Llafur Abertawe

e-bostiwch: swansea.tradescouncil@gmail.com neu ffoniwch 07963 454041

 


Upcoming Events
Editor Login